FAQs Complain Problems

व्यवसाय दर्ता

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
दर्ता फाट, राजस्व फाट, योजना फाट
सेवा दिने कार्यालय: 
रोल्पा नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऎन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

१. कर चुक्ता प्रमाण पत्र

२. नागरिकता को प्रतिलिपि

३. पासपोर्ट साइजको फोटो २ वटा

४. निवेदन

५. नगरपालिका भित्र जग्गा भए तिरो तिरेको रसिद

६. घर भाडामा भए घर भाडा सम्झौता पत्र

७. लाल पुर्जाको प्रतिलिपि

८. अन्य कुनैमा दर्ता भए सो को प्रतिलिपि जस्तै: आन्तरिक राजस्व बिभाग, घरेलु आदि