FAQs Complain Problems

नयाँ वडा सचिवहरुको नामावली

रोल्पा नगरपालिका कार्यालय
लिबाङ, रोल्पा २०७३
नयाँ वडा सचिवहरुको नामावली
क्र.स. साबिक गाविसको वडा नं. हालको वडा नम्बर कार्यालय वडा सचिवको नाम सम्पर्क नं.
१ लिबाङ १-४       -१ लिबाङ न.पा.कार्यालय  भगवती बुढा       9748500378
२ लिबाङ ५,६,८     -२ लिबाङ न.पा.कार्यालय  भगवती बुढा     9748500378
३ लिबाङ ७, ९      -३ लिबाङ न.पा.कार्यालय  भगवती बुढा     9748500378
४ खुमेल १-६       -४ खुमेल, पोखरा  हिराबहादुर ओली         9868990343
५ खुमेल ७,८,९     -३ लिबाङ न.पा.कार्यालय  भगवती बुढा     9748500378
६ जेदबाङ १-६      -५ स्वास्थ्य चौकी, जेदबाङ  पुष्पराज वली     9857822835
७ कोर्चाबाङ ३-५     -७ साबिक गाविस कार्यालय, कोटगाउँ  पुष्पराज वली     9857822835
८ कोटगाउँ १-९      -७ साबिक गाविस कार्यालय, कोटगाउँ  पुष्पराज वली     9857822835
९ जंकोट १-९       - ८ साबिक गाविस कार्यालय, जंकोट  तुलप्रसाद कँवर     9847959140
१० होमा १-९        -९ साबिक गाविस कार्यालय, होमा  मनप्रसाद वि.क.     9847850681
११ धबाङ १-९       -१० साबिक गाविस कार्यालय, धबाङ  युवराज थापा       9758503589