FAQs Complain Problems

सिफारिस सम्बन्धी सूचना

सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढिकरण आयोजना, सेवा केन्द्र अन्तगरगत यस रोल्पा नगरपालिकाको लागि फिल्ड सहायक र एम.आई.एस.अपरेटर करार पदको अन्तिम योग्यताक्रम सिफारिस सम्बन्धी सूचना
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढिकरण आयोजना, सेवा केन्द्र अन्तगरगत यस रोल्पा नगरपालिकाको लागि फिल्ड सहायक र एम.आई.एस.अपरेटर करार पदको अन्तिम योग्यताक्रम सिफारिस सम्बन्धी सूचना